R E G U L A M I N

Platformy szkoleniowej LifePass.pl

(obowiązuje od 01-12-2022)

 

§ 1

Słowniczek

 

Ilekroć w regulaminie wystąpi nazwa:

Lifepassnależy ją rozumieć jako Tradore Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 25-306 Kielce, ul. Warszawska 6; o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł opłaconym w całości, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem KRS 0000450835; NIP: 9591950725.

Platformanależy przez to rozumieć platformę e-learningową

Regulaminnależy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, o którym jednocześnie mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Szkolenienagranie audiowizualne zawierające nagranie wideo, materiały elektroniczne do czytania, nagrania audio.

Umowa sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

Usługanależy przez to rozumieć sprzedaż szkoleń poprzez platformę prowadzoną przez LifePass w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.

Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę bądź podmiot, która dokonała zakupu szkolenia.

Klientosoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktu w Sklepie;

§ 2

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z platformy, zakupu szkoleń oraz wskazuje na prawa i obowiązki Użytkownika.

 

 1. Regulamin dostępny jest na stronie: www.lifepass.pl/regulamin.

 

 1. Stroną umowy sprzedaży mogą być osoby, które ukończyły 18 lat.

 

 1. Kursy na platformie lifapass.pl są zapisane w formie elektronicznej. Aby je odtworzyć niezbędny jest dostęp do urządzenia które obsługuje przeglądarkę internetową i jest podłączone do internetu. Uczestnik po zakupie kursu otrzyma indywidualny login i hasło które będzie umożliwiało dostęp do szkolenia.

 

 1. Szkolenia stanowią własność intelektualną LifePass i objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 1. Materiały użyte na stronie a stanowią własność jego Właściciela i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania bez zgody Właściciela.

 

 1. Zamówienia na szkolenia przyjmowane są poprzez sklep, telefonicznie bądź poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lifepass.pl

 

 1. Zamówienie składane elektronicznie procesuje się automatycznie. Po opłaceniu szkolenia zostaje automatycznie wygenerowana faktura która zostaje wysłana mailowo. W tym samym czasie jeśli klienta korzysta po raz pierwszy z produktu wysyłana zostaje szczegóły dostępu.

 

 1. Klient zamawiając szkolenie telefonicznie bądź poprzez pocztę elektroniczną dostaje do opłacenia fakturę proformę. Przy zamówieniu zobowiązany jest podać adres email praz dane do wystawienia faktury – jeśli chce ją otrzymać.

 

 1. Zapłata za szkolenie jest jednoczesna z wyrażeniem zgody na akceptacje regulaminu o czym klient zostaje poinformowany wcześniej telefonicznie bądź mailowo. Klient w chwili opłacenia szkolenia rezygnuje z 14 dniowego okresu odstąpią jeśli produkt udostępniany mu jest niezwłocznie.

 

 1. Podany adres e-mail mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji  zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter) zaznaczając odpowiedni checkbox.

 

 1. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:

1.               głównych cechach Produktu,

2.               łącznej cenie produktu wraz z podatkami

3.               możliwości odstąpienia od umowy.

 1. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.

§ 3

Procedura zawarcia umowy

 

 1. Użytkownik nabywa szkolenie zawierając umowę sprzedaży za pośrednictwem platformy szkoleniowej.

 

 1. Warunkiem zamówienia produktu jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 

 1. Umowa uznaje się za zawartą w chwili dokonania płatności.

 

 1. Dla zawarcia umowy sprzedaży, Użytkownik zobowiązany jest wpisać wszystkie konieczne dane  a zwłaszcza adres e-mail oraz dokonać płatności w sposób wskazany na platformie.

 

 1. Operatorem płatności jest:

PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (60-198) przy ul. Pastelowej 8, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez KNF, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014, KRS: 0000347935, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

* Maestro

mBank SA z siedzibą w Warszawie (00-850) przy ul. Prostej 18, Krajowy Rejestr Sądowy - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88 ; REGON: 001254524.

 1. Z momentem zawarcia umowy sprzedaży Użytkownik uzyskuje dostęp do wybranego przez siebie i opłaconego szkolenia, zaś na podany przez niego adres e-mail wysyłane są dane (login i hasło), które są niezbędne do uzyskania dostępu do zakupionego szkolenia.

 

 1. LifePass może dokonywać sprzedaży na warunkach promocyjnych, które mogą być niższe od cen regularnych.

§ 4

Zasady korzystania z usługi

CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Wszystkie ceny Produktów są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Cena obowiązuje na daną chwilę i może ulec zmianie w przyszłości. LifePass zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.

 

 1. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.

 

 1. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności

 

 1. Dostęp do zakupionego przez Użytkownika szkolenia jest zapewniany przez okres 12 miesięcy  od  daty zawarcia umowy sprzedaży.

 

 1. Użytkownik nabywa szkolenie wyłącznie na własny użytek. Użytkownik nie może kopiować, powielać, upowszechniać, udostępnić, przerabiać szkolenie osobą trzecim zawartych w nim materiałów. W przypadku stwierdzania naruszenia praw autorskich LifePass może zablokować dostęp użytkownikowi, a także dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody na zasadach ogólnych.

 

 1. LifePass oraz współpracujący z nim twórcy i wykonawcy dokładają wszelkich starań, aby materiał był wykonany z zachowaną starannością merytoryczną i techniczną

 

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług LifePass podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług.

 

 1. LifePass nie ponosi odpowiedzialności za okresową niedostępność platformy szkoleniowej wywołaną przez działanie siły wyższej, awarie techniczne czy też związaną z czynnikami leżącymi po stronie dostawców usług informatycznych. LifePass zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi ze względu na czynności serwisowe lub związane z ulepszeniem platformy. LifePass dokłada wszelkich starań ku temu, by dostęp do szkolenia był trwały i niezakłócony.

 

 1. W zakresie korzystania z usługi Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Dla prawidłowego korzystania ze szkolenia, Użytkownik powinien zadbać o aktualną wersję posiadanego oprogramowania. LifePass zaleca stosowanie przeglądarek Chrome.

 

§ 5

Odstąpienie od umowy

 

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (14 dni) i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Wyjątkiem jest opcja zakupu z gwarancją zwrotu do 30 dni - jeśli taka informacja jest zawarta w ofercie szkolenia - klient może zwrócić dane szkolenie. Z gwarancji zwrotu można skorzystać tylko raz.

 

 1. Użytkownik po opłaceniu szkolenia, otrzymuje do niego do razu dostęp, gdyż LifePass spełnia świadczenie natychmiast po otrzymaniu płatności i w ten sposób Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy. Dlatego przed zakupem należy przemyśleć swoją decyzję. Szkolenie jest udostępnione w formie plików wideo dostępnych na platformie, plików audio do pobrania lub dokumentów tekstowych w formacie PDF.
 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

§ 6

Reklamacje

 

 1. Reklamacje należy kierować mailowo na adres e-mail: biuro@lifepass.pl.

 

 1. LifePass rozpatrzy reklamacje w ustawowym terminie 30 dni.

 

 1. Użytkownik może zgłaszać wszelkie nieprawidłowości oraz przerwy w funkcjonowaniu platformy oraz w dostępie do szkolenia na adres  e-mail: pomoc@lifepass.pl

 

 

§ 7

Zakup w przedsprzedaży

 

 1. LifePass może umożliwić zakup szkolenia, które nie zostało jeszcze wyprodukowane.

 

 1. Może się to wiązać z niższą ceną zakupu szkolenia. Użytkownik zostanie powiadomiony o planowanej dacie udostępniania szkolenia. Po upływie 3 miesięcy od dnia dokonania zakupu, Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy za zwrotem uiszczonej ceny.

 

 1. Przed ukończeniem szkolenia, LifePass może odstąpić od jego sprzedaży i w ten sposób odstąpić od obowiązku zawarcia umowy. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu wobec LifePass żadne inne roszczenia poza prawem do otrzymania zwrotu uiszczonej ceny.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie 1 grudnia 2022 roku.

 

 1. LifePass zastrzega sobie możliwość zmiany powyższego regulaminu. O czym poinformuje użytkownika na stronie www.lifepass.pl/regulamin. O zmianie Regulaminu serwis LifePass może dodatkowo zawiadomić Użytkownika drogą elektroniczną na adres zapisany w koncie Użytkownika.

 

 1. LifePass dąży do polubownego rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów wszczętych przez Użytkownika i zachęca do zgłaszania uwag, zobowiązując się do ich merytorycznego rozpatrzenia i, w razie możliwości, uwzględnienia.

 

 1. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Właściciel dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Właścicielem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

 

 1. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy LifePass a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, zostaje poddane sądom właściwym sądom powszechnym.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.